สำหรับนิสิตปัจจุบัน

การให้บริการต่าง ๆ

ศิษย์เก่า

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

iService

ระบบให้บริการนิสิตออนไลน์

การแต่งกายนิสิต

การแต่งกายนิสิต ตามข้อบังคับ

เจตจำนงสุจริตการบริหารงาน

กองกิจการนิสิต เป็นหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานิสิตให้มีอัตลักษณ์และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรกองกิจการนิสิต จึงขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้

สรุปรายงานการประชุม

คณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต

อ่านเพิ่มเติม

วารสารกองกิจการนิสิต

ประมวลกิจกรรมกองกิจการนิสิต ราย 3 เดือน

อ่านเพิ่มเติม

งานวิจัยด้านกิจการนิสิต

งานวิจัยด้านกิจการนิสิตที่บุคลาการกองกองกิจการนิสิตเป็นผู้ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการดำเนินงาน (R2R)

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม

คลังความรู้

สาระน่ารู้จากกองกิจการนิสิต

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด

แนะนำกองกิจการนิสิต

องค์กรเป็นเลิศด้านการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต เครือข่ายศิษย์เก่า และการมีส่วนร่วมกับชุมชน

อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

บุคลิภาพ

เป็นผู้มีความสุภาพ อ่อนน้อม มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย ซื่อสัตย์ มีวินัย ใจอาสา

สุนทรียภาพ

เป็นผู้มีความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ ตลอดจนคุณค่าในวิชาชีพของตน

สุขภาพ

เป็นผู้มีสุขนิสัยและสุขภาพที่ดี

สารจากรองอธิการบดี

การก้าวออกมาจากครอบครัวและรั้วมัธยมศึกษา เชื่อว่าเป็นประสบาการณ์ที่นิสิตใหม่ทุกคนไม่เคยเจอมาก่อน การก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเป็นความฝันของนักเรียนหลายๆคน ทุกๆคนเปรียบเสมือนการมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่พร้อมๆกัน การได้เกรดสูงๆในระดับมัธยมศึกษาไม่ได้จะรับประกันความสำเร็จ...

ปฏิทินกิจกรรม

วันเปิดภาคการศึกษา 3/2566

11 มี.ค. 2567 -