สำหรับนิสิตปัจจุบัน

การให้บริการต่าง ๆ

ศิษย์เก่า

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

iService

ระบบให้บริการนิสิตออนไลน์

การแต่งกายนิสิต

การแต่งกายนิสิต ตามข้อบังคับ

เจตจำนงสุจริตการบริหารงาน

กองกิจการนิสิต เป็นหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานิสิตให้มีอัตลักษณ์และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้บรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานและบุคลากรกองกิจการนิสิต จึงขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้

สรุปรายงานการประชุม

คณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต

อ่านเพิ่มเติม

วารสารกองกิจการนิสิต

ประมวลกิจกรรมกองกิจการนิสิต ราย 3 เดือน

อ่านเพิ่มเติม

งานวิจัยด้านกิจการนิสิต

งานวิจัยด้านกิจการนิสิตที่บุคลาการกองกองกิจการนิสิตเป็นผู้ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการดำเนินงาน (R2R)

อ่านเพิ่มเติม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด

แนะนำกองกิจการนิสิต

องค์กรเป็นเลิศด้านการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต เครือข่ายศิษย์เก่า และการมีส่วนร่วมกับชุมชน

อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา

บุคลิภาพ

เป็นผู้มีความสุภาพ อ่อนน้อม มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย ซื่อสัตย์ มีวินัย ใจอาสา

สุนทรียภาพ

เป็นผู้มีความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ ตลอดจนคุณค่าในวิชาชีพของตน

สุขภาพ

เป็นผู้มีสุขนิสัยและสุขภาพที่ดี

สารจากรองอธิการบดี

การก้าวออกมาจากครอบครัวและรั้วมัธยมศึกษา เชื่อว่าเป็นประสบาการณ์ที่นิสิตใหม่ทุกคนไม่เคยเจอมาก่อน การก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเป็นความฝันของนักเรียนหลายๆคน ทุกๆคนเปรียบเสมือนการมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่พร้อมๆกัน การได้เกรดสูงๆในระดับมัธยมศึกษาไม่ได้จะรับประกันความสำเร็จ...

ปฏิทินกิจกรรม

Public Debate นายกองค์การนิสิต 2566

2 ก.พ. 2566 Facebook LIVE กองกิจการนิสิต

รับบริจาคโลหิต

13 - 14 ก.พ. 2566 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

พิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

15 - 17 ก.พ. 2566 หอประชุมพญางำเมือง

วัดสั่งจองชุดครุย รอบที่ 1

18 - 20 ก.พ. 2566 ลาน ATM ชั้น 1 อาคารเรียนรวม PKY