DSA | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
Slide background

Slide background

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

  • ซื่อสัตย์

  • มีวินัย

  • ใจอาสา

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองกิจการนิสิตสร้างคนคุณภาพ สู่ชุมชน


บริการอื่นๆ

ให้กองกิจการนิสิตอยู่เคียงข้างคุณทุกเหตุการณ์.

กองกิจการนิสิต

มุ่งสร้างสรรค์และพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากรด้านกิจการนิสิตให้เป็นผู้ถึงพร้อม ด้วยอัตลักษณ์ เป็นผู้มีปัญญา และมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Read more