มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ปร
รายละเอียด
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด
 • 17 ธ.ค. 2564
 • 179
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรร
รายละเอียด
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) กองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

รายละเอียด
 • 23 ก.ย. 2564
 • 230
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่
รายละเอียด
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด
 • 23 ก.ย. 2564
 • 211
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กองกิจการนิสิ
รายละเอียด
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กองกิจการนิสิต 2563

รายละเอียด
 • 30 ต.ค. 2563
 • 253
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านคุณธรรมและควา
รายละเอียด
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส กองกิจการนิสิต

รายละเอียด
 • 10 ก.ย. 2563
 • 259
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและค
รายละเอียด
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในกองกิจการนิสิต

รายละเอียด
 • 10 ก.ย. 2563
 • 243
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
รายละเอียด
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2563

รายละเอียด
 • 1 ม.ค. 2563
 • 253