DSA | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุกหมวดหมู่

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตมอบของอุปโภคบริโภคให้แก่โรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

รายละเอียด
 • 25 ต.ค. 2564
 • 216
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

รายละเอียด
 • 18 ต.ค. 2564
 • 4
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

งานวินัยฯ กองกิจการนิสิตจัดประชุมพิจารณาการขออนุญาตแต่งกายบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด

รายละเอียด
 • 15 ต.ค. 2564
 • 23
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์หอระฆัง วัดรัตนวนาราม

รายละเอียด
 • 14 ต.ค. 2564
 • 118
รายละเอียด
วารสารกองกิจการนิสิต

จดหมายข่าวกองกิจการนิสิต ปี 2564 เล่ม 4

รายละเอียด
 • 8 ต.ค. 2564
 • 21
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด
 • 8 ต.ค. 2564
 • 18
รายละเอียด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ

กองกิจการนิสิตร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาฉีดวัคซีนโควิด-19

รายละเอียด
 • 7 ต.ค. 2564
 • 74
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาเพื่อคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

รายละเอียด
 • 6 ต.ค. 2564
 • 105
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

นิสิตรางวัลสัตภัณฑ์ รับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปี 2564

รายละเอียด
 • 6 ต.ค. 2564
 • 39
รายละเอียด
ประกาศ

การยื่นคำร้องการขอใช้รูปถ่ายชุดครุยวิทยฐานะและขอแต่งกายของบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด

รายละเอียด
 • 1 ต.ค. 2564
 • 119
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศงดการจัดกิจกรรมช่วงก่อนสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด
 • 1 ต.ค. 2564
 • 21
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม-กันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด
 • 1 ต.ค. 2564
 • 19
รายละเอียด
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564

รายละเอียด
 • 1 ต.ค. 2564
 • 18
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตร่วมยืนตรงเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

รายละเอียด
 • 30 ก.ย. 2564
 • 27
รายละเอียด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

บุคลากรกองกิจการนิสิตผ่านการสอบวัดทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ในโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

รายละเอียด
 • 28 ก.ย. 2564
 • 31
รายละเอียด
การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในหน่วยงาน

กองกิจการนิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเว็บไซต์

รายละเอียด
 • 28 ก.ย. 2564
 • 23
รายละเอียด
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) กองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

รายละเอียด
 • 23 ก.ย. 2564
 • 22
รายละเอียด
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด
 • 23 ก.ย. 2564
 • 20
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรม เฟิร์มฟิตพิชิตโรค ส่งเสริมสุขภาพ UP HEALTH 2021 (Online)

รายละเอียด
 • 21 ก.ย. 2564
 • 486
รายละเอียด
การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในหน่วยงาน

กองกิจการนิสิตจัดประชุมสรุปและรายงานผลการดำเนินงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน

รายละเอียด
 • 21 ก.ย. 2564
 • 27
รายละเอียด
สาระความรู้จากกองกิจการนิสิต

แนวปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติสำหรับจิตอาสา

รายละเอียด
 • 20 ก.ย. 2564
 • 55
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

UPSR นำนิสิตจิตอาสา (UP Volunteers) ร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวาเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่​ตำบล​แม่กา​ ณ ลำน้ำร่องไฮ

รายละเอียด
 • 20 ก.ย. 2564
 • 37
รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินและคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี ๒๕๖๔

รายละเอียด
 • 20 ก.ย. 2564
 • 33
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต นำบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมพิธีบวงสรวงสมโภชสะดือเมืองภูภามยาว

รายละเอียด
 • 17 ก.ย. 2564
 • 303
รายละเอียด
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับพื้นที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับนิสิต ระยะที่ 2

รายละเอียด
 • 16 ก.ย. 2564
 • 27
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

พิจารณาประเมินและคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ 2564

รายละเอียด
 • 6 ก.ย. 2564
 • 280
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

สรุปการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนานิสิต ครั้งที่ 7/2564

รายละเอียด
 • 2 ก.ย. 2564
 • 40
รายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

รายละเอียด
 • 1 ก.ย. 2564
 • 62
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กองกิจการนิสิต จัดประชุมรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามแผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

รายละเอียด
 • 30 ส.ค. 2564
 • 233
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

(เพิ่มเติม 2)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
 • 26 ส.ค. 2564
 • 24
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการนิสิตจิตอาสา

รายละเอียด
 • 25 ส.ค. 2564
 • 962
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต

รายละเอียด
 • 24 ส.ค. 2564
 • 18
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด
 • 23 ส.ค. 2564
 • 59
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กองกิจการนิสิตจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานิสิต

รายละเอียด
 • 22 ส.ค. 2564
 • 55
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต

รายละเอียด
 • 19 ส.ค. 2564
 • 46
รายละเอียด
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

โครงการติดตาม สรุป และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมของ อบกน.

รายละเอียด
 • 19 ส.ค. 2564
 • 324
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตประชุมวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด
 • 18 ส.ค. 2564
 • 47
รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเสนอรายชื่อ เพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564  สัตตภัณฑ์ทองคำ

รายละเอียด
 • 11 ส.ค. 2564
 • 100
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตและกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ร่วมกันจัดโครงการ UP IDENTITY FESTIVAL

รายละเอียด
 • 9 ส.ค. 2564
 • 149
รายละเอียด
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ทำกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับนิสิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด
 • 6 ส.ค. 2564
 • 52
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

สรุปการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนานิสิต ครั้งที่ 6/2564

รายละเอียด
 • 4 ส.ค. 2564
 • 42
รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564

รายละเอียด
 • 2 ส.ค. 2564
 • 120
รายละเอียด
วารสารกองกิจการนิสิต

จดหมายข่าวกองกิจการนิสิต ปี 2564 เล่ม 3

รายละเอียด
 • 2 ส.ค. 2564
 • 60
รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

Plant UP : anytime anywhere

รายละเอียด
 • 2 ส.ค. 2564
 • 58
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

(เพิ่มเติม 1)แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
 • 1 ส.ค. 2564
 • 21
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔

รายละเอียด
 • 23 ก.ค. 2564
 • 78
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี

รายละเอียด
 • 23 ก.ค. 2564
 • 28
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด
 • 22 ก.ค. 2564
 • 73
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ประเพณีเดินเข้า มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

รายละเอียด
 • 22 ก.ค. 2564
 • 63
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด
 • 21 ก.ค. 2564
 • 65
รายละเอียด
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2564

รายละเอียด
 • 21 ก.ค. 2564
 • 54
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมอบรมทำสื่อประชาสัมพันธ์

รายละเอียด
 • 13 ก.ค. 2564
 • 199
รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวนบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2564

รายละเอียด
 • 12 ก.ค. 2564
 • 230
รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเสนอไอเดียในโครงการ idea to idol ชนะด้วยความคิด พิชิตทุกปัญหา

รายละเอียด
 • 12 ก.ค. 2564
 • 144
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการตักบาตรน้องใหม่และปลูกต้นไม้น้องใหม่ 11 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด
 • 11 ก.ค. 2564
 • 92
รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนิสิตมพ. ทุกคน ร่วมกิจกรรมแข่งขัน cover เพลงรถเมล์ชาวดง

รายละเอียด
 • 11 ก.ค. 2564
 • 504
รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆและน้องๆชาวม่วงทอง ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ รณรงค์ต่อต้านและป้องกันการทุจริต

รายละเอียด
 • 11 ก.ค. 2564
 • 320
รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด
 • 8 ก.ค. 2564
 • 64
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

สรุปประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนานิสิต ครั้งที่ 5/2564

รายละเอียด
 • 5 ก.ค. 2564
 • 42
รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆและน้องๆร่วมส่งผลงานเข้าประกวดการพูดเชิงสร้างสรรค์ ในหัวข้อ ความหลากหลายทางเพศกับความเท่าเทียมทางสังคม

รายละเอียด
 • 2 ก.ค. 2564
 • 379
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรม มีแล้วแบ่งปัน Share & Happiness

รายละเอียด
 • 29 มิ.ย. 2564
 • 72
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต และองค์การบริหารกิจกรรมนิสิต ร่วมกิจกรรม มีแล้วแบ่งปัน

รายละเอียด
 • 29 มิ.ย. 2564
 • 60
รายละเอียด
แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564

รายละเอียด
 • 18 มิ.ย. 2564
 • 114
รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

การผ่อนผันทหาร ประจำปี 2564

รายละเอียด
 • 10 มิ.ย. 2564
 • 378
รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

30 ชมรมนิสิต ม.พะเยา ปี 64

รายละเอียด
 • 9 มิ.ย. 2564
 • 190
รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำความรู้จักกับประธานสโมสรนิสิต คณะ/วิทยาลัย ม.พะเยา 2564

รายละเอียด
 • 9 มิ.ย. 2564
 • 105
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด
 • 9 มิ.ย. 2564
 • 64
รายละเอียด
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศ มพ.เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน กองกิจการนิสิต

รายละเอียด
 • 9 มิ.ย. 2564
 • 124
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

รายละเอียด
 • 1 มิ.ย. 2564
 • 65
รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

รายละเอียด
 • 31 พ.ค. 2564
 • 82
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

สรุปประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนานิสิต ครั้งที่ 4/2564

รายละเอียด
 • 29 พ.ค. 2564
 • 53
รายละเอียด
วารสารกองกิจการนิสิต

วารสารกองกิจการนิสิต ปี 2564 เล่ม 2

รายละเอียด
 • 19 พ.ค. 2564
 • 174
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่อง องค์การนิสิต พ.ศ.2564

รายละเอียด
 • 18 พ.ค. 2564
 • 122
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่อง องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต พ.ศ.2564

รายละเอียด
 • 18 พ.ค. 2564
 • 92
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่อง สภานิสิต พ.ศ.2564

รายละเอียด
 • 18 พ.ค. 2564
 • 80
รายละเอียด
คำสั่ง

ประกาศ มพ.เรื่อง สารวัตรนิสิต พ.ศ.2564

รายละเอียด
 • 18 พ.ค. 2564
 • 86
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่อง เวียง พ.ศ. 2564

รายละเอียด
 • 18 พ.ค. 2564
 • 73
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ประชุม​คณะกรรมการ​องค์การ​บริหารกิจกรรม​นิสิต (อบกน.)

รายละเอียด
 • 23 เม.ย. 2564
 • 77
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตรับมอบเกียรติบัตร จากการได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( UP ITA ) ในระดับ A

รายละเอียด
 • 22 เม.ย. 2564
 • 73
รายละเอียด
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เลื่อนการขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กองกิจการนิสิต

รายละเอียด
 • 21 เม.ย. 2564
 • 78
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต อบรมการใช้ระบบการบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS)

รายละเอียด
 • 9 เม.ย. 2564
 • 84
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน

รายละเอียด
 • 8 เม.ย. 2564
 • 84
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ผู้บริหารและบุคลากร​กองกิจการ​นิสิต​ทำบุญ​ไหว้พระเนื่องในเทศกาล​สงกรานต์​

รายละเอียด
 • 8 เม.ย. 2564
 • 109
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

รายละเอียด
 • 1 เม.ย. 2564
 • 56
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564

รายละเอียด
 • 31 มี.ค. 2564
 • 99
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

นางสาวฐานิตา ปิ่นเกตุ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์

รายละเอียด
 • 29 มี.ค. 2564
 • 101
รายละเอียด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด
 • 24 มี.ค. 2564
 • 83
รายละเอียด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบ 2564

รายละเอียด
 • 24 มี.ค. 2564
 • 86
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

รายละเอียด
 • 18 มี.ค. 2564
 • 113
รายละเอียด
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
 • 18 มี.ค. 2564
 • 96
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ผู้นำนิสิตร่วมหารือร่างธรรมนูญนิสิต

รายละเอียด
 • 11 มี.ค. 2564
 • 98
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตประชุมร่วมกับสารวัตรนิสิต เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่และกระบวนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

รายละเอียด
 • 11 มี.ค. 2564
 • 87
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สภานิ​สิตและสารวัตร​นิสิต​มหาวิทยาลัย​พะเยา ลงพื้นที่บริเวณอาคารเรียนรวมเพื่อตรวจ​สอบเเละหามาตรการการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการใช้ห้องสุขาสาธารณะ

รายละเอียด
 • 10 มี.ค. 2564
 • 104
รายละเอียด
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

สรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการ กองกิจการนิสิต ปี 2563

รายละเอียด
 • 9 มี.ค. 2564
 • 110
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

สรุปประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนานิสิต ครั้งที่ 3/2564

รายละเอียด
 • 9 มี.ค. 2564
 • 70
รายละเอียด
คู่มือมาตราฐานการให้บริการ

คู่มือผู้รับบริการกองกิจการนิสิต 2021

รายละเอียด
 • 8 มี.ค. 2564
 • 137
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ปฐมนิเทศผู้นำนิสิตใหม่ประจำปีการสึกษา 2564

รายละเอียด
 • 8 มี.ค. 2564
 • 85
รายละเอียด
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

กองกิจการนิสิต แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

รายละเอียด
 • 5 มี.ค. 2564
 • 113
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดประชุมปิดสมัยสามัญองค์การบริหารกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด
 • 5 มี.ค. 2564
 • 97
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

สรุปประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนานิสิต ครั้งที่ 2/2564

รายละเอียด
 • 5 มี.ค. 2564
 • 86