DSA | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุกหมวดหมู่

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต อบรมการใช้ระบบการบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS)

รายละเอียด
 • 9 เม.ย. 2564
 • 8
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน

รายละเอียด
 • 8 เม.ย. 2564
 • 8
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ผู้บริหารและบุคลากร​กองกิจการ​นิสิต​ทำบุญ​ไหว้พระเนื่องในเทศกาล​สงกรานต์​

รายละเอียด
 • 8 เม.ย. 2564
 • 7
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564

รายละเอียด
 • 31 มี.ค. 2564
 • 22
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

นางสาวฐานิตา ปิ่นเกตุ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์

รายละเอียด
 • 29 มี.ค. 2564
 • 14
รายละเอียด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด
 • 24 มี.ค. 2564
 • 12
รายละเอียด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบ 2564

รายละเอียด
 • 24 มี.ค. 2564
 • 12
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

รายละเอียด
 • 18 มี.ค. 2564
 • 30
รายละเอียด
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
 • 18 มี.ค. 2564
 • 20
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ผู้นำนิสิตร่วมหารือร่างธรรมนูญนิสิต

รายละเอียด
 • 11 มี.ค. 2564
 • 25
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตประชุมร่วมกับสารวัตรนิสิต เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่และกระบวนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

รายละเอียด
 • 11 มี.ค. 2564
 • 20
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สภานิ​สิตและสารวัตร​นิสิต​มหาวิทยาลัย​พะเยา ลงพื้นที่บริเวณอาคารเรียนรวมเพื่อตรวจ​สอบเเละหามาตรการการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการใช้ห้องสุขาสาธารณะ

รายละเอียด
 • 10 มี.ค. 2564
 • 20
รายละเอียด
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

สรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการ กองกิจการนิสิต ปี 2563

รายละเอียด
 • 9 มี.ค. 2564
 • 32
รายละเอียด
คู่มือมาตราฐานการให้บริการ

คู่มือผู้รับบริการกองกิจการนิสิต 2021

รายละเอียด
 • 8 มี.ค. 2564
 • 20
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ปฐมนิเทศผู้นำนิสิตใหม่ประจำปีการสึกษา 2564

รายละเอียด
 • 8 มี.ค. 2564
 • 14
รายละเอียด
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

กองกิจการนิสิต แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

รายละเอียด
 • 5 มี.ค. 2564
 • 45
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดประชุมปิดสมัยสามัญองค์การบริหารกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด
 • 5 มี.ค. 2564
 • 21
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

สรุปประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนานิสิต ครั้งที่ 2/2564

รายละเอียด
 • 5 มี.ค. 2564
 • 17
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

โครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต 2563 และโครงการรณรงค์คุณธรรมจริยธรรม

รายละเอียด
 • 25 ก.พ. 2564
 • 25
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตร่วมจัดประกวดธิดาข้าวทิพย์ ประจำปี 2564

รายละเอียด
 • 24 ก.พ. 2564
 • 22
รายละเอียด
คู่มือมาตราฐานการให้บริการ

คู่มือการใช้ระบบ iService สำหรับเจ้าหน้าที่กิจการนิสิตประจำคณะ

รายละเอียด
 • 22 ก.พ. 2564
 • 52
รายละเอียด
คู่มือมาตราฐานการให้บริการ

คู่มือการใช้ระบบ iService สำหรับนิสิต

รายละเอียด
 • 22 ก.พ. 2564
 • 769
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต กองกิจการนิสิต

รายละเอียด
 • 22 ก.พ. 2564
 • 53
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดเลือกตั้งประธานสภานิสิต

รายละเอียด
 • 18 ก.พ. 2564
 • 29
รายละเอียด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

กองกิจการนิสิตได้จัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านกิจการนิสิต เพื่อพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต

รายละเอียด
 • 15 ก.พ. 2564
 • 43
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดเลือกตั้งออนไลน์นายกองค์การนิสิต 64

รายละเอียด
 • 10 ก.พ. 2564
 • 71
รายละเอียด
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

กองกิจการนิสิตเข้าร่วม ประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ ในการดำเนินงาน (ITA) ระดับหน่วยงาน ประจำปี 2564

รายละเอียด
 • 9 ก.พ. 2564
 • 32
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

รายละเอียด
 • 5 ก.พ. 2564
 • 28
รายละเอียด
การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในหน่วยงาน

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส กองกิจการนิสิต

รายละเอียด
 • 5 ก.พ. 2564
 • 35
รายละเอียด
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเบิก-จ่ายวัสดุ กองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
 • 5 ก.พ. 2564
 • 56
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง งดการจัดกิจกรรมในช่วงก่อนสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ประจำปี 2563

รายละเอียด
 • 4 ก.พ. 2564
 • 39
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์

รายละเอียด
 • 4 ก.พ. 2564
 • 32
รายละเอียด
วารสารกองกิจการนิสิต

วารสารกองกิจการนิสิต ปี 2564 เล่ม 1

รายละเอียด
 • 4 ก.พ. 2564
 • 39
รายละเอียด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หน่วยนวัตกรรมและสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

รายละเอียด
 • 3 ก.พ. 2564
 • 40
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

Debate ผู้สมัครนายกองค์การนิสิต 64

รายละเอียด
 • 2 ก.พ. 2564
 • 34
รายละเอียด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หน่วยบุคคล งานธุรการกองกิจการนิสิต เข้าร่วมการอบรมคณะกรรมการการประเมินค่างาน

รายละเอียด
 • 1 ก.พ. 2564
 • 29
รายละเอียด
คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานกองกิจการนิสิต

รายละเอียด
 • 1 ก.พ. 2564
 • 57
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลในระบบเก็บข้อมูลสารสนเทศการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564

รายละเอียด
 • 27 ม.ค. 2564
 • 25
รายละเอียด
รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563

รายละเอียด
 • 22 ม.ค. 2564
 • 43
รายละเอียด
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

ความก้าวหน้าของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด
 • 20 ม.ค. 2564
 • 25
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

สรุปประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนานิสิต ครั้งที่ 1/2564

รายละเอียด
 • 19 ม.ค. 2564
 • 45
รายละเอียด
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ประจำไตรมาสที่ 1

รายละเอียด
 • 19 ม.ค. 2564
 • 42
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

รายละเอียด
 • 18 ม.ค. 2564
 • 41
รายละเอียด
แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มาตรการและแนวทางปฏิบัติการจัดการการร้องเรียน กรณีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ กองกิจการนิสิต

รายละเอียด
 • 14 ม.ค. 2564
 • 44
รายละเอียด
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

กองกิจการนิสิต ตรวจครุภัณฑ์ ประจำปี 2563

รายละเอียด
 • 8 ม.ค. 2564
 • 75
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต และ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ร่วมกันจัดพิธีทำบุญขึ้น

รายละเอียด
 • 7 ม.ค. 2564
 • 36
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ม.พะเยา ต้อนรับ พล.ต.กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร ราชองครักษ์ในพระองค์ พร้อมคณะ เพื่อเข้าสำรวจพื้นที่และร่วมประชุมหารือเตรียมการรับเสด็จ ฯ

รายละเอียด
 • 5 ม.ค. 2564
 • 64
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

รายละเอียด
 • 4 ม.ค. 2564
 • 65
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ปฏิทินประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต ประจำปี 2564

รายละเอียด
 • 1 ม.ค. 2564
 • 13
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่องกำหนดยื่นคำร้องขอพิจารณาขอใช้รูปชุดครุยฯข้ามเพศและการแต่งกายข้ามเพศในพิธีรับปริญญา ประจำปี พ.ศ.2565

รายละเอียด
 • 30 ธ.ค. 2563
 • 282
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายศิษย์เก่า

รายละเอียด
 • 30 ธ.ค. 2563
 • 31
รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครนิสิตที่สนใจรับเลือกตั้งเป็นผู้นำนิสิต

รายละเอียด
 • 28 ธ.ค. 2563
 • 70
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่องหลักเกณฑ์และคุณสมบัติการเลือกตั้งผู้นำนิสิต ประเภทสมาชิกสภานิสิต และคณะกรรมการองค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด
 • 24 ธ.ค. 2563
 • 54
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด
 • 24 ธ.ค. 2563
 • 33
รายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนกลยุทธ์กองกิจการนิสิต ประจำปี 2564-2568

รายละเอียด
 • 22 ธ.ค. 2563
 • 88
รายละเอียด
แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563

รายละเอียด
 • 18 ธ.ค. 2563
 • 144
รายละเอียด
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

กองกิจการนิสิตมอบรางวัลให้แก่บุคลากรกองกิจการนิสิต เพื่อยกย่องและเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงานให้กับบุคลากร

รายละเอียด
 • 17 ธ.ค. 2563
 • 51
รายละเอียด
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายละเอียด
 • 14 ธ.ค. 2563
 • 59
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

เวียงร่วมกับกองกิจการนิสิต ร่วมจัดประกวดทูตวัฒนธรรม 2563

รายละเอียด
 • 10 ธ.ค. 2563
 • 58
รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส 20 ธ.ค. 63 เวลา 08.00-17.00 น.

รายละเอียด
 • 9 ธ.ค. 2563
 • 69
รายละเอียด
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปี 2563

รายละเอียด
 • 8 ธ.ค. 2563
 • 78
รายละเอียด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ

ประกาศวัฒนธรรมองค์กรกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด
 • 7 ธ.ค. 2563
 • 50
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

พิธีหามงคลรวมศาสนา รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน”

รายละเอียด
 • 3 ธ.ค. 2563
 • 63
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

รายละเอียด
 • 1 ธ.ค. 2563
 • 44
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตร่วมกิจกรรม " สุขหลากวัย ปั่นไปแอ่วแม่ต๋ำ ผ่อกว๊านพะเยา " 1

รายละเอียด
 • 29 พ.ย. 2563
 • 39
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตจัดประกวดสุนทรพจน์ รอบคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด
 • 27 พ.ย. 2563
 • 38
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตจัด พิธีฮับขวัญน้องใหม่​ ประจำปีการศึกษา​ 2563​

รายละเอียด
 • 26 พ.ย. 2563
 • 53
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต ร่วมกับองค์การนิสิต ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู 2563

รายละเอียด
 • 26 พ.ย. 2563
 • 45
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

สภานิสิตร่วมประชุม สภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่11

รายละเอียด
 • 25 พ.ย. 2563
 • 38
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

สภานิสิตร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และแลกเปลี่ยนแนวคิดกิจกรรม

รายละเอียด
 • 18 พ.ย. 2563
 • 45
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

ศูนย์ UPSR ร่วมกิจกรรม ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยังสู่สากล

รายละเอียด
 • 15 พ.ย. 2563
 • 30
รายละเอียด
แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขั้นตอนแผนผังการปฏิบัติงานจัดการข้อร้องเรียน

รายละเอียด
 • 13 พ.ย. 2563
 • 34
รายละเอียด
แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศ มพ.เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2562

รายละเอียด
 • 13 พ.ย. 2563
 • 32
รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานแบบสรุปการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน

รายละเอียด
 • 13 พ.ย. 2563
 • 92
รายละเอียด
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2562-2567

รายละเอียด
 • 13 พ.ย. 2563
 • 119
รายละเอียด
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล

ประกาศ มพ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน พ.ศ.2562

รายละเอียด
 • 13 พ.ย. 2563
 • 27
รายละเอียด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
 • 9 พ.ย. 2563
 • 37
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

สรุปประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนานิสิต ครั้งที่ 8/2563

รายละเอียด
 • 2 พ.ย. 2563
 • 24
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม

รายละเอียด
 • 1 พ.ย. 2563
 • 32
รายละเอียด
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กองกิจการนิสิต 2563

รายละเอียด
 • 30 ต.ค. 2563
 • 39
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่องกำหนดการยื่นคำร้องขอพิจารณาขอใช้รูปชุดครุยวิทยฐานะข้ามเพศและการแต่งกายข้ามเพศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2564

รายละเอียด
 • 28 ต.ค. 2563
 • 65
รายละเอียด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
 • 27 ต.ค. 2563
 • 33
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต ร่วมกิจกรรม กฐินฝ้ายสามัคคีฯ

รายละเอียด
 • 26 ต.ค. 2563
 • 64
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

นิสิตคณะนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตรชมเชยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รายละเอียด
 • 23 ต.ค. 2563
 • 57
รายละเอียด
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต

รายละเอียด
 • 23 ต.ค. 2563
 • 45
รายละเอียด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 4

รายละเอียด
 • 20 ต.ค. 2563
 • 53
รายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน กองกิจการนิสิต

รายละเอียด
 • 16 ต.ค. 2563
 • 47
รายละเอียด
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ประจำไตรมาสที่ 1-4

รายละเอียด
 • 14 ต.ค. 2563
 • 35
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมน้อมรำลึก ในหลวงรัชกาลที่ 9

รายละเอียด
 • 13 ต.ค. 2563
 • 41
รายละเอียด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านธรรมภิบาลและจรรยาบรรณ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
 • 5 ต.ค. 2563
 • 48
รายละเอียด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
 • 5 ต.ค. 2563
 • 29
รายละเอียด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบ 2564

รายละเอียด
 • 5 ต.ค. 2563
 • 21
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

กองกิจการนิสิตร่วมแสดงความยินดีกับรับรางวัลเชิดชูเกียรติ

รายละเอียด
 • 5 ต.ค. 2563
 • 45
รายละเอียด
สรุปรายงานการประชุม คกพ.

สรุปประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนานิสิต ครั้งที่ 7/2563

รายละเอียด
 • 5 ต.ค. 2563
 • 38
รายละเอียด
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด
 • 1 ต.ค. 2563
 • 27
รายละเอียด
แผนดำเนินงานประจำปี

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด
 • 1 ต.ค. 2563
 • 45
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

สภานิสิตแจ้งผลการพิจารณางบประมาณของหน่วยกิจกรรมนิสิต

รายละเอียด
 • 1 ต.ค. 2563
 • 58
รายละเอียด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

รายละเอียด
 • 1 ต.ค. 2563
 • 31
รายละเอียด
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด
 • 30 ก.ย. 2563
 • 35
รายละเอียด
ภาพข่าวกิจกรรม

บุคลากรกองกิจการนิสิต ร่วมโครงการ จิตอาสาราชทัณฑ์ รุ่นที่ 2

รายละเอียด
 • 30 ก.ย. 2563
 • 56