งานธุรการ

บุคลากรภายในงาน

นางสาวศิรินีย์ เนาว์แก้ว

หัวหน้างานธุรการ
Tel : 6291 Email : sirinee.na@up.ac.th หน่วยที่รับผิดชอบ งบประมาณและการเงิน,บุคคล

นางสาวศิราณี กันทาศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 6290 Email : siranee.ka@up.ac.th หน่วยที่รับผิดชอบ สารบรรณ,ยานพาหนะและซ่อมบำรุง

ว่าที่ ร.ต.หญิง ปาริฉัตร ปัญญาสงค์

นักวิชาการพัสดุ
Tel : 6293 Email : parichat.pa@up.ac.th หน่วยที่รับผิดชอบ พัสดุ,ระบบประกันคุณภาพและแผน

นายณัฐวุฒิ ดาวทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Tel : 6295 Email : nattawut.do@up.ac.th หน่วยที่รับผิดชอบ นวัตกรรมและสารสนเทศ,บุคคล

นายจตุรงค์ จำปาเรือง

นักประชาสัมพันธ์
Tel : 6294 Email : chaturong.ch@up.ac.th หน่วยที่รับผิดชอบ ประชาสัมพันธ์

นางสาวทิพวัลย์ ทองคำ

นักวิชาการศึกษา
Tel : 1004 Email : thippawan.th@up.ac.th หน่วยที่รับผิดชอบ งานเลขานุการผู้บริหาร

นายพงศธร สิงหจารุ

พนักงานบริการ
Tel : 6292 Email : phongsaton.si@up.ac.th หน่วยที่รับผิดชอบ พัสดุ

นายมานพ มูลมาก

พนักงานขับรถ
Tel : 6258 Email : manop.mo@up.ac.th หน่วยที่รับผิดชอบ ยานพาหนะและซ่อมบำรุง

นายธนารัตน์ หาญสุข

ลูกจ้างรายวัน
Tel : 6290 Email : thanarat.ha@up.ac.th หน่วยที่รับผิดชอบ สารบรรณ