กองกิจการนิสิต

โครงสร้างการบริหารงาน กองกิจการนิสิต

รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
  โทร.1004

ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ

รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต
  โทร.1004
  Email : wuthichai.ch@up.ac.th

นางจารุวรรณ โปษยานนท์

ผู้ช่วยอธิการบดี
  โทร.1004
  Email : jaruwan.po@up.ac.th

นายพิเชษฐ ถูกจิตร

ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
  โทร.6296
  Email : pichet.th@up.ac.th

โครงสร้างกองกิจการนิสิต

1 กุมภาพันธ์ 2564 - ปัจจุบัน