ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

01

รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

อธิการบดี
Tel : 1004 Email : dsa@up.ac.th
02

ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ

รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต
Tel : 1004 Email : wuthichai.ch@up.ac.th
03

ดร.จารุวรรณ โปษยานนท์

ผู้ช่วยอธิการบดี
Tel : 1004 Email : jaruwan.po@up.ac.th
04

นายพิเชษฐ ถูกจิตร

ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
Tel : 6296 Email : pichet.th@up.ac.th

หัวหน้างาน

นางสาวศิรินีย์ เนาว์แก้ว

หัวหน้างานธุรการ
Tel : 6291 Email : sirinee.na@up.ac.th

นางสาวลัญฉกร เสมอเชื้อำ

หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต
Tel :6282 Email : lunshakorn.sa@up.ac.th

นายธานัท ฟูแสง

หัวหน้างานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ
Tel : 6294 Email : thanut.fu@up.ac.th

นางสาวกิติยา เขียวงาม

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา
Tel : 6288 Email : kitiya.kh@up.ac.th

โครงสร้างกองกิจการนิสิต 22 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน