งานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ

บุคลากรภายในงาน

นายธานัท ฟูแสง

หัวหน้างานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ
Tel : 6249 Email : thanut.fu@up.ac.th หน่วยที่รับผิดชอบ วินัยนิสิต

นางสาวณัฐญาณี ธนาฤทธิ์

นักวิชาการศึกษา
Tel : 6248 Email : nuttayanee.th@up.ac.th หน่วยที่รับผิดชอบ พัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศและสากล

นางสาวณัฏฐนันท์ ธรรมสอน

นักวิชาการศึกษา
Tel : 6247 Email : nuttanun.th@up.ac.th หน่วยที่รับผิดชอบ พัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศและสากล

นายจักร์พันธ์ เสมอวงศ์ติ๊บ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 6245 Email : jakkaphan.sa@up.ac.th หน่วยที่รับผิดชอบ พัฒนานิสิตสู่ผู้ประกอบการ

นายสุริยา คำภีระนันท์

นักวิชาการศึกษา
Tel : 6246 Email : suriya.kam@up.ac.th หน่วยที่รับผิดชอบ หน่วยวิชาทหาร