DSA | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

รายละเอียด
แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มาตรการและแนวทางปฏิบัติการจัดการการร้องเรียน กรณีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ กองกิจการนิสิต

รายละเอียด
  • 14 ม.ค. 2564
  • 138
รายละเอียด
แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขั้นตอนแผนผังการปฏิบัติงานจัดการข้อร้องเรียน

รายละเอียด
  • 13 พ.ย. 2563
  • 94
รายละเอียด
แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศ มพ.เรื่อง แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ. 2562

รายละเอียด
  • 13 พ.ย. 2563
  • 87