อำนาจหน้าที่

มาตรา 6

ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงมีวัตถุประสงค์ ให้การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ

อำนาจหน้าที่ กองกิจการนิสิต

ภาระหน้าที่ บริหารจัดการงานภายในกองกิจการนิสิต ให้บรรลุตามภารกิจของกองกิจการนิสิต ให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งกำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานรวมทั้งพัฒนาปรับปรุงงานของกองกิจการนิสิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
1. กำกับดูแล ควบคุม และติดตามงานธุรการ
2. กำกับดูแล ควบคุม และติดตามงานกิจกรรมนิสิต
3. กำกับดูแล ควบคุม และติดตามงานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ
4. กำกับดูแล ควบคุม และติดตามศูนย์ปฎิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา

ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มีอำนาจปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้

1. อนุญาตการลาคลอดบุตร การลาป่วย การลาพักผ่อน การลากิจส่วนตัว การลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอดของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดกองกิจการนิสิต ครั้งหนึ่งตามจำนวนกำหนดวันอนุญาต ในอำนาจของอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การลาของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. อนุมัติการให้ใช้สถานที่ในส่วนที่กองกิจการนิสิตดูแลรับผิดชอบ
3. อนุมัติการยืมวัสดุและครุภัณฑ์ของกองกิจการนิสิต

นายพิเชษฐ ถูกจิตร

ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
Tel : 6296 Email : pichet.th@up.ac.th