อำนาจหน้าที่ | กองกิจการนิสิต

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ กองกิจการนิสิต

ภาระหน้าที่ บริหารจัดการงานภายในกองกิจการนิสิต ให้บรรลุตามภารกิจของกองกิจการนิสิต ให้เกิดประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งกำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานรวมทั้งพัฒนาปรับปรุงงานของกองกิจการนิสิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

1.กำกับดูแล ควบคุม และติดตามงานธุรการ
2.กำกับดูแล ควบคุม และติดตามงานกิจกรรมนิสิต
3.กำกับดูแล ควบคุม และติดตามงานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ
4.กำกับดูแล ควบคุม และติดตามศูนย์ปฎิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา

ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มีอำนาจปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้


1.อนุญาตการลาคลอดบุตร การลาป่วย การลาพักผ่อน การลากิจส่วนตัว การลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอดของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดกองกิจการนิสิต ครั้งหนึ่งตามจำนวนกำหนดวันอนุญาต ในอำนาจของอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การลาของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2.อนุมัติการให้ใช้สถานที่ในส่วนที่กองกิจการนิสิตดูแลรับผิดชอบ
3.อนุมัติการยืมวัสดุและครุภัณฑ์ของกองกิจการนิสิต

ข้อมูลติดต่อ


นายพิเชษฐ ถูกจิตร
ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
หมายเลขโทรศัพท์ 0 54466 666 ต่อ 6296
E-mail : pichet.th@up.ac.th

นายพิเชษฐ ถูกจิตร

นายพิเชษฐ ถูกจิตร

ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต
โทร.6296

อำนาจหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

authority