DSA | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

รายละเอียด
ประกาศ

การยื่นคำร้องการขอใช้รูปถ่ายชุดครุยวิทยฐานะและขอแต่งกายของบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด

รายละเอียด
 • 1 ต.ค. 2564
 • 119
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศงดการจัดกิจกรรมช่วงก่อนสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด
 • 1 ต.ค. 2564
 • 21
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่อง องค์การนิสิต พ.ศ.2564

รายละเอียด
 • 18 พ.ค. 2564
 • 122
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่อง องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต พ.ศ.2564

รายละเอียด
 • 18 พ.ค. 2564
 • 92
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่อง สภานิสิต พ.ศ.2564

รายละเอียด
 • 18 พ.ค. 2564
 • 80
รายละเอียด
คำสั่ง

ประกาศ มพ.เรื่อง สารวัตรนิสิต พ.ศ.2564

รายละเอียด
 • 18 พ.ค. 2564
 • 86
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่อง เวียง พ.ศ. 2564

รายละเอียด
 • 18 พ.ค. 2564
 • 73
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน

รายละเอียด
 • 8 เม.ย. 2564
 • 84
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง งดการจัดกิจกรรมในช่วงก่อนสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ประจำปี 2563

รายละเอียด
 • 4 ก.พ. 2564
 • 98
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลในระบบเก็บข้อมูลสารสนเทศการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564

รายละเอียด
 • 27 ม.ค. 2564
 • 104
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่องกำหนดยื่นคำร้องขอพิจารณาขอใช้รูปชุดครุยฯข้ามเพศและการแต่งกายข้ามเพศในพิธีรับปริญญา ประจำปี พ.ศ.2565

รายละเอียด
 • 30 ธ.ค. 2563
 • 863
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่องหลักเกณฑ์และคุณสมบัติการเลือกตั้งผู้นำนิสิต ประเภทสมาชิกสภานิสิต และคณะกรรมการองค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด
 • 24 ธ.ค. 2563
 • 146
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด
 • 24 ธ.ค. 2563
 • 91
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่องกำหนดการยื่นคำร้องขอพิจารณาขอใช้รูปชุดครุยวิทยฐานะข้ามเพศและการแต่งกายข้ามเพศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2564

รายละเอียด
 • 28 ต.ค. 2563
 • 117
รายละเอียด
ประกาศ

การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองกิจการนิสิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

รายละเอียด
 • 16 ก.ย. 2563
 • 128
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองกิจการนิสิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

รายละเอียด
 • 16 ก.ย. 2563
 • 115
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

รายละเอียด
 • 16 ก.ย. 2563
 • 205
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ. การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองกิจการนิสิต พ.ศ. 2562

รายละเอียด
 • 16 ก.ย. 2563
 • 110
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการสำหรับการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และ กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ม.พะเยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายละเอียด
 • 2 ก.ย. 2563
 • 174
รายละเอียด
ประกาศ

ปฏิทินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพนิสิต(ฉบับที่3) ปีการศึกษา 2563

รายละเอียด
 • 13 ส.ค. 2563
 • 179
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.แนวทางจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ.2562

รายละเอียด
 • 21 มิ.ย. 2563
 • 166
รายละเอียด
ประกาศ

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒ ๕๖๓

รายละเอียด
 • 1 มิ.ย. 2563
 • 2
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่อง การปฏิบัติงานในการจัดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ในช่วงเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส COVID-19

รายละเอียด
 • 6 มี.ค. 2563
 • 538
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ. เรื่องแนวปฏิบัติของบุคลากรและนิสิตที่เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื่อโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019(COVID-19)

รายละเอียด
 • 27 ก.พ. 2563
 • 489
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ

รายละเอียด
 • 6 ม.ค. 2563
 • 257
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่ง มพ. เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาชมรมและคณะกรรมการชมรมนิสิตประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด
 • 25 ธ.ค. 2562
 • 398
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 2644 รายการ

รายละเอียด
 • 14 พ.ย. 2562
 • 433
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ปี 2562

รายละเอียด
 • 16 ต.ค. 2562
 • 243
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่อง งดการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2562 จนกว่าจะสิ้นสุดการสอบปลายภาค

รายละเอียด
 • 9 ต.ค. 2562
 • 233
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต

รายละเอียด
 • 5 ต.ค. 2562
 • 350
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่ง มพ.เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตผ่านช่องทาง Online

รายละเอียด
 • 4 ก.ย. 2562
 • 80
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่องการรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อพิจารณาให้เข้ามาประกอบการภายใน ม.พะเยา ประจำปีงบ 2563

รายละเอียด
 • 16 ส.ค. 2562
 • 233
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ. เรื่องสิ้นสุดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด
 • 8 ส.ค. 2562
 • 199
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ. เรื่องรายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัลนิสิตเกียรติยศ ประจำปี 2562

รายละเอียด
 • 23 ก.ค. 2562
 • 227
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ. เรื่องศูนย์เฝ้าระวังการจัดกิจกรรมต้องรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด
 • 3 ก.ค. 2562
 • 260
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่ง มพ. เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาหน่วยกิจกรรม และผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562(เพิ่มเติม)

รายละเอียด
 • 19 มิ.ย. 2562
 • 545
รายละเอียด
ประกาศ

บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ปี2562

รายละเอียด
 • 13 มิ.ย. 2562
 • 377
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่องแนวปฏิบัติและมาตราการสำหรับการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ปี 2562

รายละเอียด
 • 13 มิ.ย. 2562
 • 272
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่องประมูลจ้างเหมาทำเสื้อโปโลนิสิตใหม่ 2562

รายละเอียด
 • 12 มิ.ย. 2562
 • 327
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างเหมาทำเสื้อโปโลสำหรับนิสิตใหม่ 2562

รายละเอียด
 • 12 มิ.ย. 2562
 • 286
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายและมาตรการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่และจัดเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะ พ.ศ. 2562

รายละเอียด
 • 3 เม.ย. 2562
 • 402
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ. เรื่องหลักเกณฑ์และคุณสมบัติการเลือกตั้งผู้นิสิตนิสิต (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1

รายละเอียด
 • 28 ก.พ. 2562
 • 268
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศรับสมัครผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด
 • 11 ม.ค. 2562
 • 340
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียด
 • 11 ม.ค. 2562
 • 345
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด
 • 25 ธ.ค. 2561
 • 256
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต และการคืนคะแนนความประพฤตินิสิต พ.ศ.2561

รายละเอียด
 • 6 ธ.ค. 2561
 • 344
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสิ้นสุดการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด
 • 28 ส.ค. 2561
 • 417
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิต

รายละเอียด
 • 24 ก.ค. 2561
 • 423
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตรวจเยี่ยมนิสิตหอพักและให้คำปรึกษาสัญจร ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด
 • 24 ก.ค. 2561
 • 308
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อการศึกษา ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด
 • 24 ก.ค. 2561
 • 263
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่องการกำหนดแนวปฏิบัติและอัตราค่าที่พักอาศัยหอพักนิสิต มพ. พ.ศ. 2561

รายละเอียด
 • 13 ก.ค. 2561
 • 831
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการในการควบคุมการเก็บเงินในการจัดโครงการหรือกิจกรรมของนิสิต พ.ศ. 2561

รายละเอียด
 • 9 ก.ค. 2561
 • 398
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง คณะกรรมการจัดระเบียบสังคมและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด
 • 9 ก.ค. 2561
 • 275
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่ง มพ. ที่ 1808/2561 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาหน่วยกิจกรรม และผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561(เพิ่มเติม)

รายละเอียด
 • 4 ก.ค. 2561
 • 270
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่ง มพ. ที่ 1743/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด
 • 4 ก.ค. 2561
 • 361
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ สกอ. เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา

รายละเอียด
 • 4 ก.ค. 2561
 • 358
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ. เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการสำหรับการจัดกิจกรรมต้องรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด
 • 4 ก.ค. 2561
 • 320
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่ง มพ. ที่ 1217/2561 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาหน่วยกิจกรรม และผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด
 • 4 ก.ค. 2561
 • 318
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ. เรื่อง รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2018

รายละเอียด
 • 13 มิ.ย. 2561
 • 265
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 849/52 เรื่องการแต่งตั้งผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

รายละเอียด
 • 31 พ.ค. 2561
 • 370
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 3278/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์อำนวยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา

รายละเอียด
 • 31 พ.ค. 2561
 • 228
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2319/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ/ทำงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา

รายละเอียด
 • 31 พ.ค. 2561
 • 268
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 390/2559เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา

รายละเอียด
 • 31 พ.ค. 2561
 • 369
รายละเอียด
ประกาศ

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2561

รายละเอียด
 • 31 พ.ค. 2561
 • 230
รายละเอียด
ประกาศ

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2560

รายละเอียด
 • 31 พ.ค. 2561
 • 221
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.) ที่ 1050/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2560-2565

รายละเอียด
 • 31 พ.ค. 2561
 • 281
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ.เรื่อง ห้ามนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

รายละเอียด
 • 22 พ.ค. 2561
 • 226
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ. มาตรการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดบริเวณหรือพื้นที่เป็นเขตปลอดบุหรี่

รายละเอียด
 • 22 พ.ค. 2561
 • 383
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การลงโทษนิสิตที่ดื่มสุราหรือมีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไว้ในความครอบครอง

รายละเอียด
 • 22 พ.ค. 2561
 • 221
รายละเอียด
คำสั่ง

คำสั่ง แต่งตั้งที่ปรึกษาหน่วยกิจกรรม และผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด
 • 17 พ.ค. 2561
 • 250
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวทางปฏิบัติการแต่งกายของนิสิตและบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ. 2561

รายละเอียด
 • 17 เม.ย. 2561
 • 326
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดพะเยา จดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม

รายละเอียด
 • 12 ธ.ค. 2560
 • 503
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดพะเยา เรื่องจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า

รายละเอียด
 • 12 ธ.ค. 2560
 • 443
รายละเอียด
ข้อบังคับ

ข้อบังคับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด
 • 12 ธ.ค. 2560
 • 524
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศงดกิจกรรม ระหว่างช่วงสอบปลายภาค

รายละเอียด
 • 15 พ.ย. 2560
 • 148
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศผลการผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด
 • 28 ก.ย. 2560
 • 925
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกนิสิตที่ผ่านการสัมภาษณ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (รายใหม่) ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด
 • 21 ก.ย. 2560
 • 1543
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2560

รายละเอียด
 • 15 ก.ย. 2560
 • 529
รายละเอียด
ประกาศ

ปรกาศ เปิดระบบจองหอพักผ่านระบบเครือข่าย Internet รอบที่ 2

รายละเอียด
 • 20 ก.ค. 2560
 • 475
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ. เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการสำหรับการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด
 • 7 ก.ค. 2560
 • 2503
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ มพ. เรื่อง นโยบายการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด
 • 7 ก.ค. 2560
 • 3292
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศปฏิทินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต

รายละเอียด
 • 24 พ.ค. 2560
 • 3641
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ สกอ. เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 19 เมษายน 2560

รายละเอียด
 • 4 พ.ค. 2560
 • 1172
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ ม.พะเยา เรื่อง งดกิจกรรมในช่วงสอบปลายภาค ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะสิ้นสุดการสอบปลายภาค

รายละเอียด
 • 6 เม.ย. 2560
 • 1278
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อพิจารณาให้เข้ามาประกอบการภายในมหาวิทยาลัย

รายละเอียด
 • 22 มี.ค. 2560
 • 1036
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศเรื่อง การแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร-2560

รายละเอียด
 • 9 ก.พ. 2560
 • 4136
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ รับสมัครนิสิตที่สนใจรับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภายใต้ ระยะ ที่ 3 ปีการศึกษา 2559

รายละเอียด
 • 19 ธ.ค. 2559
 • 86
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ เรื่องงดกิจกรรมในช่วงสอบปลายภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 59 เป็นต้นไปจนกว่าจะสอบเสร็จ

รายละเอียด
 • 9 พ.ย. 2559
 • 1639
รายละเอียด
ประกาศ

แนวปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมของนิสิต เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

รายละเอียด
 • 15 ต.ค. 2559
 • 564
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

รายละเอียด
 • 6 ก.ย. 2559
 • 533
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียด
 • 2 ก.ย. 2559
 • 627
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บเสื้อ Freshman 59

รายละเอียด
 • 4 ส.ค. 2559
 • 180
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2559

รายละเอียด
 • 30 มิ.ย. 2559
 • 725
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการสำหรับการจัดกิจกรรมรับร้องน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียด
 • 30 มิ.ย. 2559
 • 503
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด
 • 29 มิ.ย. 2559
 • 407
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศสกอ. เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปี 59

รายละเอียด
 • 29 มิ.ย. 2559
 • 532
รายละเอียด
ประกาศ

นโยบายการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับน้องใหม่ 2559

รายละเอียด
 • 29 มิ.ย. 2559
 • 530
รายละเอียด
ประกาศ

รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อพิจารณาให้เข้ามาประกอบการจำหน่ายอาหารใน ม.พะเยา(คณะเภสัชศาสตร์)

รายละเอียด
 • 29 มิ.ย. 2559
 • 388
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด
 • 29 มิ.ย. 2559
 • 2195
รายละเอียด
ประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า มหาวิทยาลัยพะเยา

รายละเอียด
 • 29 มิ.ย. 2559
 • 331