ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสด

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศราคากลาง/TOR
รายงานผลการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี
เอกสารเผยแพร่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง