สารจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประจำปี 2560

27 ก.ค. 2560 : 1703
สารจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประจำปี 2560

         “บัณฑิต” แปลว่า ผู้รู้ ผู้มีปัญญา   เป็นความใฝ่ฝันของนิสิตนักศึกษาทุกคนที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปจากรั้วสถาบันมหาวิทยาลัยพร้อมกับคำเรียกขานว่าบัณฑิต แต่ตลอดระยะเวลาของการศึกษาตามหลักสูตรในการเพาะบ่มนิสิตนักศึกษาเหล่านี้ให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์นั้น ย่อมทั้งสุขและทุกข์ มีปัญหาและอุปสรรคให้ฟันฝ่า การเตรียมความพร้อมทั้งความแข็งแกร่งด้านร่างกาย ความเข้มแข็งและความมุ่งมั่นของจิตใจ จะทำให้นิสิตทุกคนผ่านชีวิตในมหาวิทยาลัยไปได้อย่างสง่างาม  ในรั้วมหาวิทยาลัยนิสิตจะต้องได้รับการปลูกฝังทั้งด้านองค์ความรู้ทางวิชาการ ทักษะการใช้ชีวิต ในสังคม  เรียนรู้ที่จะอยู่รอดในสังคมเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วได้  ทักษะบางอย่างเรียนรู้ในห้องเรียนได้ ทักษะบางอย่างต้องเรียนรู้จากประสบการณ์การลงมือทำจริงจากกิจกรรม นิสิตจึงควรให้ความสำคัญทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและกิจกรรมนอกห้องเรียนอย่างเท่าเทียมกัน การวางแผนชีวิตที่ดี จะนำไป  สู่ความสำเร็จทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตต่อไป

           ผมขอชื่นชมและให้กำลังใจนิสิตทุกคนในการก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยพะเยาและยินดีต้อนรับลูกม่วงทองทุกคน ขออำนวยอวยพรให้จงประสบความสำเร็จในการศึกษา ตามที่ปรารถนาทุกประการ

                                                                                     อาจารย์วุฒิชัย  ไชยรินคำ
                                                                                   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต