ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา

บุคลากรภายในงาน

นางสาวกิติยา เขียวงาม

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา
Tel : 6288 Email : kitiya.kh@up.ac.th หน่วยที่รับผิดชอบ จิตอาสา,นิสิตอาสาสมัคร