ประวัติกองกิจการนิสิต

กองกิจการนิสิต (Division of Student Affairs) เริ่มก่อตั้งจากหน่วยงานที่มีชื่อว่า “ส่วนงานกิจการนิสิต” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 - 2553 และเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 มีผลบังคับใช้เป็น “มหาวิทยาลัยพะเยา” โดยสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นมา จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐซึ่ง มีฐานะเป็นนิติบุคคลอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมมุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่มีศักยภาพและพร้อมในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”

ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2553 ส่วนงานกิจการนิสิตได้ยกฐานะจากส่วนงานมาเป็น “กองกิจการนิสิต” โดยมีภารกิจสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต ที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียนอย่างมีความสุข จบไปมีงานทำ และเป็นคนดีของสังคม บัณฑิตมีคุณภาพได้มาตรฐานตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย

องค์กรเป็นเลิศด้านการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต เครือข่ายศิษย์เก่า และการมีส่วนร่วมกับชุมชน

พิเชษฐ ถูกจิตรผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต