DSA | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

รายละเอียด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานความก้าวหน้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)

รายละเอียด
  • 21 มิ.ย. 2563
  • 152
รายละเอียด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

แบบสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน(แบบ บผ.7)

รายละเอียด
  • 21 มิ.ย. 2563
  • 140