งานกิจกรรมนิสิต

บุคลากรภายในงาน

นางสาวลัญฉกร เสมอเชื้อ

หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต
Tel : 6282 Email : lunshakorn.sa@up.ac.th หน่วยที่รับผิดชอบ -

นางสาวสรณี เกิดทอง

นักวิชาการศึกษา
Tel : 6285 Email : soranee.ke@up.ac.th หน่วยที่รับผิดชอบ องค์การบริหารกิจกรรมนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายเกรียงไกร แถบคำ

นักวิชาการศึกษา
Tel : 6283 Email : riengkri.ta@up.ac.th หน่วยที่รับผิดชอบ องค์การบริหารกิจกรรมนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายธีรวัฒน์ สมศรี

นักวิชาการศึกษา
Tel : 6284 Email : teerawat.so@up.ac.th หน่วยที่รับผิดชอบ องค์การบริหารกิจกรรมนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางสาวสุพัทธมาศน์ ธรรมขัน

นักวิชาการศึกษา
Tel : 6281 Email : supattamas.dh@up.ac.th หน่วยที่รับผิดชอบ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ยุทธพงษ์ ยะตา

นักวิชาการศึกษา
Tel : 6280 Email : yuttaphong.ya@up.ac.th หน่วยที่รับผิดชอบ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม