DSA | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

รายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนกลยุทธ์กองกิจการนิสิต ประจำปี 2564-2568

รายละเอียด
  • 22 ธ.ค. 2563
  • 71
รายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนกลยุทธ์กองกิจการนิสิต ประจำปี 2563-2567

รายละเอียด
  • 1 ม.ค. 2563
  • 43
รายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่า 2558-2561

รายละเอียด
  • 13 ก.ค. 2561
  • 34
รายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนกลยุธ์กองกิจการนิสิต 2558-2561(ฉบับปรุบปรุงครั้งที่ 2)

รายละเอียด
  • 1 ก.ค. 2558
  • 20
รายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนกลยุธ์กองกิจการนิสิต 2558-2561(ฉบับปรุบปรุงครั้งที่ 1)

รายละเอียด
  • 1 ม.ค. 2558
  • 16