DSA | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

รายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองกิจการนิสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569

รายละเอียด
 • 1 ก.ย. 2564
 • 62
รายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนกลยุทธ์กองกิจการนิสิต ประจำปี 2564-2568

รายละเอียด
 • 22 ธ.ค. 2563
 • 349
รายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนกลยุทธ์กองกิจการนิสิต ประจำปี 2563-2567

รายละเอียด
 • 1 ม.ค. 2563
 • 245
รายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่า 2558-2561

รายละเอียด
 • 13 ก.ค. 2561
 • 2379
รายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนกลยุธ์กองกิจการนิสิต 2558-2561(ฉบับปรุบปรุงครั้งที่ 2)

รายละเอียด
 • 1 ก.ค. 2558
 • 108
รายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนกลยุธ์กองกิจการนิสิต 2558-2561(ฉบับปรุบปรุงครั้งที่ 1)

รายละเอียด
 • 1 ม.ค. 2558
 • 83