วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน
(University to Create Wisdom for Sustainable Community Development with Innovations of International Standards)

พันธกิจ

1. ผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะ และทักษะแห่งอนาคต
2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3. บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
4. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย
5. บริหารจัดการทันสมัยมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

สมรรถนะหลักขององค์กร

1. การผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
2. อาจารย์เชี่ยวชาญวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ และเป็นต้นแบบด้านการสอน
3. งานวิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัติกรรมสู่เชิงพาณิชย์
4. บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
4. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย
5. มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งส และมีธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร

U : Unity ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่ง มุ่งสู่เป้าหมาย
P : Professional ทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อคุณภาพ และมาตรฐาน