DSA | กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

สาระความรู้จากกองกิจการนิสิต

ค้นหาภายใต้หมวดหมู่นี้

รายละเอียด
สาระความรู้จากกองกิจการนิสิต

แนวปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติสำหรับจิตอาสา

รายละเอียด
  • 20 ก.ย. 2564
  • 55
รายละเอียด
สาระความรู้จากกองกิจการนิสิต

การขอหนังสือรับรองความประพฤติ

รายละเอียด
  • 2 ก.ย. 2563
  • 633
รายละเอียด
สาระความรู้จากกองกิจการนิสิต

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

รายละเอียด
  • 29 มิ.ย. 2563
  • 260