นิสิตรางวัลสัตภัณฑ์ รับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปี 2564

ประกาศวันที่ 6 ต.ค. 2564 | 40 Views

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30น. นิสิตที่จะได้รางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564 เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปี 2564 จากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ณ ห้องบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

 

รางวัลสัตภัณฑ์ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับนิสิตที่มีผลงานและความสามารถดีเด่นในด้านต่าง ๆ ภายใต้โครงการผลักดันและสร้างกระบวนการให้นิสิตสร้างชื่อเสียงสู่ความเป็นเลิศ จัดโดยงานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต โดยนิสิตที่ผ่านคัดพิจารณาคัดเลือกแต่ละด้านได้แก่1. ด้านวิชาการและทักษะชีวิต ได้แก่

1.นางสาวฐานิตา ปิ่นเกตุ คณะศิลปศาสตร์

2.ด้านทักษะในการบริหารและการจัดการ ได้แก่ นายกฤษณะ จันนาค คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

3. ด้านจิตอาสา ได้แก่ นางสาวปานรวี ยุทธวงค์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

4. ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ นายณัฏฐชัย แซ่เติน และนายธนาธิป ชุมภูวัง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร