รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

เผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ตามแบบฟอร์ม ITA-017