บุคลากรกองกิจการนิสิตผ่านการสอบวัดทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ในโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

ประกาศวันที่ 28 ก.ย. 2564 | 182 Views


บุคลากรกองกิจการนิสิตผ่านการสอบวัดทักษะการใช้คอมพิ

บุคลากรกองกิจการนิสิตผ่านการสอบวัดทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ในโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖ ๔ ผ่านสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจัดขึ้นโดยกองการเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยบุคลกรกองกิจการนิสิต 4 คนผ่านการสอบวัดระดับ ระดับที่ 2 คือมีทักษะที่สามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้
            1.นางสาวณัฐญาณี ธนาฤทธิ์
            2.นายณัฐวุฒิ ดาวทอง
            3.นายธานัท ฟูแสง
            4.นางสาวศิราณี กันทาศรี

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต