กองกิจการนิสิต จัดประชุมรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามแผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ประกาศวันที่ 30 ส.ค. 2564 | 436 Views


กองกิจการนิสิต จัดประชุมรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินง

กองกิจการนิสิต จัดประชุมรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามแผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยพะเยาจากภาคีเครือข่าย โดยมี ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เช่น วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา คุณจุฬาสินี โรจนคุณกำจร ร่วมกับตัวแทนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย คณบดี 3 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต) ประชุมรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ 2565-2569 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการยกระดับองค์ความรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม สู่งานสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ (Cultural Enterprise) และความเป็นสากล อีกทั้งแนวทางการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่ายและชุมชน ตามนโยบาย Reinventing University ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา จัดอยู่ในกลุ่ม Area-Based University

SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน