นางสาวฐานิตา ปิ่นเกตุ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์

นางสาวฐานิตา ปิ่นเกตุ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์

ประกาศวันที่ 29 มี.ค. 2564 | 14 Views

นางสาวฐานิตา ปิ่นเกตุ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 นางสาวฐานิตา ปิ่นเกตุ นิสิตคณะศิลปศาสตร์และ นายวายุ ภูพันนา นิสิตวิทยาลัยการศึกษาตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ผ่านการประกวดรอบคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือกภาคเหนือ “การช่วยเหลือแบ่งปัน ช่วยสร้างสรรค์สังคมเป็นสุข”ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ ภายใต้การฝึกซ้อมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร ทิพย์เดช อาจารย์อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด และดร.บัณฑิต ทิพย์เดชอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ฝึกซ้อม ควบคุม และดูแล
ผลการตัดสินปรากฎว่า นางสาวฐานิตา ปิ่นเกตุ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ในการเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือกภาคเหนือ จากผู้เข้าประกวดจำนวน 17 คน จาก 10 สถาบันการศึกษาภาคเหนือ