โครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต 2563 และโครงการรณรงค์คุณธรรมจริยธรรม

ประกาศวันที่ 25 ก.พ. 2564 | 303 Views


โครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต 2563 และโครงการรณรงค์คุ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 น. สภานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังนโยบายด้านการพัฒนานิสิตจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย และเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้เสนอปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ ในสวัสดิการด้านต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้บริการแก่นิสิต ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เช่น ปัญหาด้านรถเมล์สวัสดิการ หอพัก การเรียนการสอน อาคารสถานที่ เป็นต้น ในการนี้ได้ทำพิธีส่งมอบและรับมอบงาน ของสภานิสิต องค์การนิสิต เวียง สารวัตรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นสักขีพยานและให้โอวาทแก่ผู้นำนิสิตที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและเป็นผู้นำในการพัฒนาศักยภาพนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยามาโดยตลอด พร้อมกันนี้มีบริเวณพื้นที่กิจกรรมมีโครงการรณรงค์คุณธรรมจริยธรรมและสร้างพื้นที่ สร้างสรรค์ผ่อนคลายก่อนสอบ เพื่อสร้างความตระหนักให้นิสิตได้มีคุณธรรมจริยธรรม รักและภูมิใจในสถาบัน รวมทั้งเป็นการจัดพื้นที่สร้างสรรค์ผ่อนคลายก่อนสอบให้กับนิสิต และมีเวทีแสดงออกด้านดนตรีและนันทนาการ