กองกิจการนิสิต จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร Good Health Well – Being : BMI Challenge

27 มี.ค. 2567 : 746
กองกิจการนิสิต  จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะภายในอง

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยนายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยบุคลากร จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการภายใต้โครงการ ‘‘เสริมสร้างสุขภาวะภายในองค์กร (1 ส่วนงาน 1 โปรแกรม) Good Health Well – Being : BMI Challenge’’ ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา มาบรรยายให้ความรู้เรื่องหลักโภชนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับร่างกาย 

SDGs 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม