คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้นำนิสิต ร่วมรับฟังการแถลงนโยบาย และวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายกองค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา 2567

22 มี.ค. 2567 : 516
คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้นำนิสิต ร่วมรับฟังกา

วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้นำนิสิต และคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้นำนิสิต ได้เข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายกองค์การนิสิต ประจำปีการศึกษา 2567 ได้แก่ นายปภาวิน กลิ่นจันทร์ พรรค 20 DALE โดยมีนโยบายหลัก 5 ข้อ ดังนี้
1.P. Positive thinking and Proud of them                                                                             
ส่งเสริมให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นตัวเองทุกมิติ. ตลอดจนเสริมสร้างการมีทัศนคติเชิงบวกให้แก่นิสิต                                                                        
2.L. Listen to
เคารพทุกความเห็นต่างของนิสิตพร้อมรับฟังความเห็น ตลอดจนส่งเสริมและผลักดันให้นิสิตตระหนักถึงความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียม 
3.I. Information
ผลักดันระบบประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและจัดสรรพื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต
4.M. Multicultural
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่พหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างทางสังคมอย่างบริบูรณ์
5.S. Soft skills 
เสริมสร้างทักษะความสามารถเชิงสมรรถภาพเฉพาะบุคคล เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม