ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 5 /2565

ประกาศวันที่ 27 พ.ค. 2565 | 140 Views


ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 5 /2565

ดร.วุฒิชัย  ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมทบทวนการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตและด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) โดยมี คณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนานิสิต และผู้นำนิสิต เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Kantary Hill จังหวัดเชียงใหม่ โดยในการประชุมได้มีการประชุมหารือในหัวข้อต่างๆดังนี้ 

- ทิศทางและแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะยา ปี 2566-2570

- ทิศทางและแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต บีการศึกษา 2565

- ปฏิทินกิจกรรมการพัฒนานิสิต ประจำปีการศึกษา 2565 นำเสนอโดย องค์การบริหารกิจกรรมนิสิต (อบกน.)

- การ Workshop ทบทวนเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ด้านพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตและด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG)

SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน