เลือกตั้งประธานสภานิสิต ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศวันที่ 18 ก.พ. 2565 | 347 Views


เลือกตั้งประธานสภานิสิต ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.30 น. กองกิจการนิสิต ได้เชิญสมาชิกสภานิสิต ประจำปีการศึกษา 2565  เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกประธานสภานิสิต และสมาชิกสภานิสิตโดยตำแหน่ง รวมทั้ง ชี้แจงเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภานิสิต เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงานของสภานิสิต ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี และทาง MS Team โดยมีผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานการประชุม และ นางสาวสรณี เกิดทอง หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต เป็นเลขานุการ  การประชุมดังกล่าว

มาชิกสภานิสิต มีจำนวนทั้งสิ้น 31 คน ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 28 คน ร่วมดำเนินการเลือกตั้งประธานสภานิสิต ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีการเสนอชื่อ

ซึ่งผู้ถูกเสนอชื่อ มีจำนวน 4  คน ดังนี้

1.นายธนาวัฒน์  ยามูล  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.นายกฤษณะ  จันนาค คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

3.นายกันต์ธีภพ  นอนา  คณะนิติศาสตร์

4.นางสาวอาทิตยา  แย้มแบน  คณะศิลปศาสตร์

โดยที่ประชุมให้มีการนับคะแนนโดยการยกมือ และ พิมพ์หมายเลข เพื่อนับผลคะแนน โดยผลการนับคะแนน ปรากฎว่า นายกฤษณะ จันนาค คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้คะแนนเสียงมากที่สุด   จึงเป็นผลให้ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภานิสิต ประจำปีการศึกษา 2565  

จากนั้น ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้มอบหมายให้งานกิจกรรมนิสิตดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565 ต่อไป

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน