กองกิจการนิสิต จัดประกวดธิดาข้าวทิพย์ 2565

ประกาศวันที่ 4 ก.พ. 2565 | 320 Views


กองกิจการนิสิต จัดประกวดธิดาข้าวทิพย์  2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานและมอบรางวัลการประกวดธิดาข้าวทิพย์ ประจำปี 2565 กองกิจการนิสิต โดย เวียง จัดประกวดธิดาข้าวทิพย์ ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ประจำปี 2565 ขึ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเป็นการคัดเลือกธิดาข้าวทิพย์และรองธิดาข้าวทิพย์ ทำหน้าที่กวนข้าวทิพย์ ณ มณฑลพิธี ลานอเนกประสงค์อาคารสงวนเสริมศรี ก่อนจะนำเข้าขบวนแห่ทางน้ำไปถวายพระเจ้าตนหลวง ในกิจกรรมกว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง ณ วัดศรีโคมคำ ในวันศุกร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งจัดโดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ไต) การประกวดในปีนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทำการคัดเลือกผู้เข้าประกวดที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม และทำพิธีเสี่ยงทาย โดยผู้เข้าประกวดทำการเลือกสลุงน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อชำระกายให้เกิดความบริสุทธิ์ ก่อนจะเข้าทำพิธีกวนข้าวทิพย์ ต่อไป ผลการประกวด มีดังนี้ ธิดาข้าวทิพย์ ประจำปี 2565 ได้แก่ นางสาวสุรภา ชัยชาญ วิทยาลัยการศึกษา (สาขาภาษาอังกฤษ) รองธิดาข้าวทิพย์ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวนภชล ราชวงษ์ วิทยาลัยการศึกษา (สาขาภาษาไทย) รองธิดาข้าวทิพย์ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวอาทิตยา เย็นใจ คณะสาธารณสุขศาสตร์ (สาขาอานามัยชุมชน) รางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวเพ็ญนภา พังแสงสุ คณะนิติศาสตร์ และ นางสาวนิธิยา ตัน คณะนิติศาสตร์

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน