กองกิจการนิสิตเข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ (1/2565)

ประกาศวันที่ 3 ก.พ. 2565 | 187 Views


กองกิจการนิสิตเข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและ

ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ (1/2565) ซึ่งจัดขึ้นโดยกองแผนงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา เวลา 09.30 น. ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยกองแผนงานได้แจ้ง กรอบปฏิทินการดำเนินงานระบบ UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการใช้งานระบบ UP ITA และบทบาทของผู้บริหาร และ ADMIN ในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามเครื่องมือการประเมิน IT, EIT และ OIT