การสรรหาผู้นำนิสิตประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทเวียง

ประกาศวันที่ 2 ก.พ. 2565 | 279 Views


การสรรหาผู้นำนิสิตประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทเวียง

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายพิเชษฐ ถูกจิตร รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565 และคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยตัวแทนนิสิตเวียง 6 เวียง ร่วมดำเนินการสรรหาผู้นำนิสิตประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทเวียง โดยมีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้มาซึ่งผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประเภทเวียง ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 1. ประธานสหเวียง ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติฯ ได้แก่ นางสาวนันทิกานต์ ปัฐวี 2. ประธานเวียงลอ ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติฯ ได้แก่ นายณัฎฐนันท์ กัณฑะเจตน์ 3. ประธานเวียงกาหลวง ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติฯ ได้แก่ นางสาวเบญจมาศ หน่อคำ 4. ประธานเวียงเชียงแรง ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติฯ ได้แก่ นายพายุ ตาไธสง 5. ประธานเวียงจอมทอง ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติฯ ได้แก่ นางสาวนพวรรณ์ ศรีอานันแม่สาย 6. ประธานเวียงบัว ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติฯ ได้แก่ นางสาววรรณพร หมื่นจร 7. ประธานเวียงน้ำเต้า ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติฯ ได้แก่ นางสาวศิริมาศ วงศ์ใหม่ความ โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้การรับรองผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการได้มาซึ่งผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประเภทเวียง ประจำปีการศึกษา 2565 ในตำแหน่งประธานเวียง ทั้ง 6 เวียงและตำแหน่งประธานสหเวียง จากนั้นคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565 จะได้นำรายชื่อแจ้งแก่งานกิจกรรมนิสิต เพื่อดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้นำนิสิตต่อไป ทั้งนี้ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับเวียงเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาหรือร้องเรียนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนิสิต ผ่านช่องทางต่างๆ และได้เปิดโอกาสให้เวียงได้ร่วมหารือกับมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยกันวางมาตรการแก้ไขปัญหาร่วมกันแบบบูรณาการต่อไป

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน