มหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบโล่ ในการร่วมจัด “ดนตรี อว .เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔”

16 ธ.ค. 2564 : 721
มหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบโล่ ในการร่วมจัด “ดนตรี อว

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ การประชุมหารือระหว่างผู้บริหาร อว. กับ อธิการบดี 4 ทปอ. ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบโล่ให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยารับมอบโล่ ในการที่มหาวิทยาลัยได้ร่วมจัดแสดงดนตรีในมหกรรม “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔” เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สนามกีฬา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา


Gallery รูปภาพกิจกรรม