กิจกรรม เฟิร์มฟิตพิชิตโรค ส่งเสริมสุขภาพ UP HEALTH 2021 (Online)

ประกาศวันที่ 21 ก.ย. 2564 | 487 Views

กองกิจการนิสิตได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ((เฟิร์มฟิตพิชิตโรค ส่งเสริมสุขภาพ UP HEALTH 2021 (Online)) ซึ่งเป็นกิจกรรมออนไลน์ผ่าน รับชมผ่าน Microsoft team โดยเชิญนิสิตจากสาขา วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา จากคณะวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการออกกำลังกาย เช่น  Body weight training, Aerobic Dance Cardio Workout At Home ตลอดระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม – 18 กันยายน ณ สตูดิโอ กองกิจการนิสิต อาคารสงวนเสริมศรี

การออกกำลังกาย เป็นกิจกรรมของร่างกายที่ช่วยสร้างเสริมและคงไว้ซึ่งสุขภาพและความแข็งแรงของร่างกาย การออกกำลังกายช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและระบบไหลเวียนโลหิต รวมทั้งสร้างเสริมทักษะทางกีฬา การออกกำลังกายอย่างสม่ำสมอจะช่วยสร้างเสริมระบบภูมิคุ้มกันและช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ เช่นโรคหัวใจ, โรคระบบไหลเวียนโลหิต,เบาหวาน,และโรคอ้วน นอกจากนี้การออกกำลังกายยังช่วยสร้างเสริมสุขภาพจิตและลดความเครียดได้ ดังนั้นการส่งเสริมให้นิสิตหันมาให้ความสนใจออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพทั้งสุขภาพกาย และใจ จึงเป็นสิ่งที่ทุกมหาวิทยาลัยกำลังรณรงค์ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพ กับการหางไกลจากโรคระบาด โควิด 19 โดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ เฟิร์ม ฟิต พิชิตโรค ด้วยกรออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมให้นิสิตเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรคได้