กองกิจการนิสิต นำนิสิตเข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

3 เม.ย. 2567 : 701
กองกิจการนิสิต นำนิสิตเข้ารับการประเมินและคัดเลือก

วันที่ 2 เมษายน 2567 งานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตที่มีผลงานดีเด่น และผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ให้เป็นตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา นายวีรภัทร์ สินธุวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาการตลาดดิจิตอล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เขตภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Gallery รูปภาพกิจกรรม