ประกาศผลการพิจารณาคุณสมับัติของผู้สมัครผู้นำนิสิต

20 มี.ค. 2567 : 1134
ประกาศผลการพิจารณาคุณสมับัติของผู้สมัครผู้นำนิสิต

ประกาศผลการพิจารณาคุณสมับัติของผู้สมัครผู้นำนิสิต สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวสรณี เกิดทอง โทร.6285  หรือ 088-7979941

**ประกาศที่เกี่ยวข้อง**

1. ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้นำนิสิต เรื่อง ประกาศผลพิจารณาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัคร ประเภท นายกองค์การนิสิต คณะกรรมการสภานิสิต ประจำปีการศึกษา 2567   
https://dsa.up.ac.th/v4/readnews.php?ID=1628

2. ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้นำนิสิต เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงสมัครคณะกรรมการองค์การนิสิต   
https://dsa.up.ac.th/v4/readnews.php?ID=1632

3. ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้นำนิสิต เรื่อง ประกาศผลพิจารณาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัคร ประเภท สารวัตรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2567   
https://dsa.up.ac.th/v4/readnews.php?ID=1629

4. ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้นำนิสิต เรื่อง ประกาศผลพิจารณาหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สมัคร ประเภท เวียง ประจำปีการศึกษา 2567    
https://dsa.up.ac.th/v4/readnews.php?ID=1630