รับสมัครผู้นำนิสิตประเภทคณะกรรมการสภานิสิต และประธานเวียง(เพิ่มเติม)

20 มี.ค. 2567 : 243
รับสมัครผู้นำนิสิตประเภทคณะกรรมการสภานิสิต และประธ

รับสมัครผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ วันที่  20 – 31 มีนาคม 2567 หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวสรณี เกิดทอง โทร.6285  หรือ 088-7979941

**เอกสารที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้**

1. ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครผู้นำนิสิตเพิ่มเติม   
https://dsa.up.ac.th/v4/readnews.php?ID=1627

2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติและวิธีการเลือกตั้งผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประเภทนายกองค์การนิสิต คณะกรรมการสภานิสิต ประจำปีการศึกษา 2567   
https://dsa.up.ac.th/v4/readnews.php?ID=1591

3. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการได้มาซึ่งผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประเภทเวียง ประจำปีการศึกษา 2567    
https://dsa.up.ac.th/v4/readnews.php?ID=1590

4. ใบสมัครผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2567   

         4.1 ใบสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการสภานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567 
         https://dsa.up.ac.th/download/vote67/council.docx

         4.2 ใบสมัครผู้นำนิสิต ประเภท ประธานเวียง ประจำปีการศึกษา 2567 
         https://dsa.up.ac.th/download/vote67/wiang.docx

5. ส่งใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 20-31 มีนาคม 2567 ที่ https://go.up.ac.th/vote67