มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมการประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ทปอ. ครั้งที่ 3/2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2 พ.ย. 2566 : 105
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมการประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศัก

วันที่ 29-31ตุลาคม 2566 รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.จารุวรรณ โปษยานนท์  หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต นางสาวลัญฉกร  เสมอเชื้อ นายกองค์การนิสิต นายธนาวัฒน์ ยามูล และประธานสโมสรโรตาแรคท์ นายณัฐพงษ์ ทุนแก้ว เข้าร่วมการประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ทปอ. ครั้งที่ 3/2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านกิจการนิสิต นักศึกษา ระหว่างกลุ่มผู้นำ บุคลากรพัฒนานิสิตนักศึกษา เพื่อสร้างเสริมสังคมไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีสถาบันการศึกษา 29 สถาบัน ร่วมการประชุม โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย Blue Talk 1การเรียนรู้พหุวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีผ่านกิจกรรมในโครงการ Pattani Heritage City Blue Talk 2 Pattani Decoded : สร้างสีสันปัตตานี Blue Talk 3 หัวข้อ การบ่มเพาะทักษะพหุวัฒนธรรมสู่การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม