ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรกองกิจการนิสิต ที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ (R2R) รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2567

2 พ.ย. 2566 : 63
ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรกองกิจการนิสิต ที่ได้รับ

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม