กองกิจการนิสิตร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด Webometrics

1 พ.ย. 2566 : 388
กองกิจการนิสิตร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตาม

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 กองกิจการนิสิตร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด Webometrics ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ โดยรองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด Webometrics ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams โดยกองกลาง งานสื่อสารองค์กร จัดประชุมขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านข่าวสารและปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะ วิทยาลัย กอง ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัด Webometrics ซึ่งจะมีการประกาศผลการจัดอันดับ Webometrics Ranking of World Universities ในเดือนมกราคม 2567

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม