ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต ครั้งที่ 7/2566

12 ต.ค. 2566 : 585
ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต ครั

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09:30 น. กองกิจการนิสิต จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี โดยมี ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีวาระที่สำคัญดังนี้

          - รายงานผลกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2566

          - รายงานสถิติวินัยนิสิต สถิติการให้คำปรึกษาของศูนย์ให้คำปรึกษา  

          - รายงานผลการดำเนินโครงการ Show & Share การนำเสนอผลการดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมองค์กรนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2566  

          - สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2566

          - รายงานสรุปสถิติการให้บริการระบบ iService ประจำปีงบประมาณ 2566

          - แสดงความยินดีกับ นายวีรภัทร กลิ่นสังข์ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม “วัฒนคุณาธร” ประเภทเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 จากกระทรวงวัฒนธรรม

SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม