กองกิจการนิสิตจัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต ครั้งที่ 6/2566

18 ก.ย. 2566 : 268
กองกิจการนิสิตจัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒ

 วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:30 น. กองกิจการนิสิต จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมโรงแรมศิลามณีรีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเชียงราย โดยมี ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานการประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีวาระที่สำคัญดังนี้

          - รายงานผลกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ประจำปีการศึกษา 2566 (กันยายน 2566)

          - รายงานการให้คำปรึกษาของศูนย์ให้คำปรึกษา  

          - การแจ้งผลการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบจิตอาสา “พัฒนาสังคม” เพื่อเข้ารับรางวัลในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2566 ดังนี้ ประเภทเยาวชนต้นแบบจิตอาสา นายณัฐพงษ์ ทุมแก้ว คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และนางสาววิไลวรรณ แสงเอี่ยม วิทยาลัยการศึกษา

          - สรุปผลการดำเนินโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ประจำปี 2566 (UP Identity Festival #3)

          - สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2566

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม