โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิต

18 ก.ย. 2566 : 211
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการกิจการนิสิตและพ

วันที่ 15 กันยายน 2566 กองกิจการนิสิตได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิต ณโรงแรมศิลามณีรีสอร์ท แอนด์สปา อ.แม่สาย จ.เชียงราย  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคณะกรรมการกิจการนิสิตและพัฒนาคุณภาพนิสิต รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิต ให้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรด้านกิจการนิสิต โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.น้ำเงิน จันทรมณี และ ผศ.ดร.สรายศ ร่าเริงใจ เป็นวิทยากรบรรยายและ Workshop ในหัวข้อ EdPEx กับกิจกรรมพัฒนานิสิต

 

SDGs 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม