มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ และนันทนาการ ในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ ปี 2566

9 ก.ย. 2566 : 259
มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ และนันทนาการ ในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ ปี 2566 เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมให้กับนิสิตนักศึกษา 3. เพื่อให้นิสิตนักศึกษา เกิดทัศนคติที่ดีต่อการออกกาลังกาย 4. เพื่อสร้างสุนทรียะให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีสถาบันเครือข่ายเข้าร่วม 3สถาบันได้แก่ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ(วิทยาเขตลำปาง) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์ลำปาง)  ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการจะเริ่มช่วงเช้า มีการประชุมชี้แจงถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงบ่ายและประชุมระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยเครือข่าย ช่วงบ่ายจะมีการจัดกิจกรรมนันทนาการกีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมBody combat กิจกรรมWalk Rally และกิจกรรมคอนเสิร์ต เพื่อสร้างสุนทรียะให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

SDGs 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม