กองกิจการนิสิต ดำเนินโครงการอบรมพัฒนากระบวนการดำเนินงานของชมรมนิสิต

13 ก.ย. 2566 : 46
กองกิจการนิสิต ดำเนินโครงการอบรมพัฒนากระบวนการดำเน

  วันอาทิตย์ ที่ 10 กันยายน 2566 กองกิจการนิสิต งานกิจกรรมนิสิต ดำเนินโครงการอบรมพัฒนากระบวนการดำเนินงานของชมรมนิสิต “การเขียนโครงการและการทำหนังสือราชการ” ณ ห้องฟ้ามุ่ยกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการบวนการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้เป็นผู้มีคุณลักษณะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)พัฒนาตนเองในการเรียนรู้เพิ่มพูนขึ้นได้ทั้งด้านความรู้ทักษะ ทัศนคติและการจัดการ ยกระดับความสามารถของผู้นำชมรมในการปฏิบัติงานและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น โดยมีชมรมกิจกรรมนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ดังนี้ ด้านวิชาการและทักษะชีวิต ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม  ด้านส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ ด้านจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้  27 ชมรม

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม