กองกิจการนิสิต ได้จัดการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ พลังนิสิตขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน

2 ก.ย. 2566 : 224
กองกิจการนิสิต ได้จัดการประกวดสุนทรพจน์  หัวข้อ พล

เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. กองกิจการนิสิต ได้จัดการประกวดสุนทรพจน์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขึ้น ณ ห้อง CE04206  อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีการแสดงออกในด้านศิลปะการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ด้วยการแสดงสุนทรพจน์อย่างถูกต้องเหมาะสมและสร้างสรรค์ รวมไปถึงส่งเสริมการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาด้านบุคลิกภาพ ซึ่งในการประกวดดังกล่าว แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ประเภทภาษาไทย หัวข้อ พลังนิสิตขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน และประเภทภาษาอังกฤษ  หัวข้อ Student Power: Bringing University to Community ในหัวข้อ “พลังนิสิตขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน” : Student Power: Bringing University to Community  ซึ่งมีผลการประกวดดังนี้ ประเภทภาษาไทย รางวัลชนะเลิศ นายวายุ ภูพันนา วิทยาลัยการศึกษา , รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวปัณฑารีย์ ปัญญาเตียม วิทยาลัยการศึกษา , รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวรัตติกร อังกาบ คณะสาธารณสุขศาสตร์ , รางวัลชมเชย นายอนุรักษ์ มูลจันทร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ,รางวัลชมเชย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษา , รางวัลชมเชย นายศักรินทร์ ศรีมี วิทยาลัยการศึกษา  ประเภทภาษาอังกฤษ รางวัลชนะเลิศ นายชยุตม์ นุตมากุล คณะ ทันตแพทยศาสตร์ , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวฮายาต สาอุ คณะศิลปศาสตร์ , รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวธนัตดา ลู่บุญเกรียงไกร คณะสาธารณสุขศาสตร์ , รางวัลชมเชย นายปัญญาพล สุไชยสิทธิ์ คณะศิลปศาสตร์ , รางวัลชมเชย นายวิรุฬห์ วงศุ วิทยาลัยการศึกษา ,  รางวัลชมเชย นายนิติพัฒน์ บังประภัย คณะศิลปศาสตร์

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม