มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตร่วมโครงการสุนทรียภาพแห่งการเรียนรู้ (Freshman City Tour)

25 พ.ค. 2566 : 1100
มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตร่วมโครงการสุนทรียภาพแห่งก

            มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองกิจการนิสิต ร่วมกับองค์การบริหารกิจกรรมนิสิต (อบกน.)   จัดโครงการสุนทรียภาพแห่งการเรียนรู้ (Freshman City Tour 2023) โดยนำนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 (รหัส 66) จำนวน 200 คน เรียนรู้ชุมชนในเขตตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมต้อนรับและแนะนำพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา สำหรับกิจกรรมนี้ได้นำนิสิตเรียนรู้ที่ TK Park ซึ่งจังหวัดพะเยาเป็นเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของยูเนสโก (UNESCO Global Network of Learning Cities) รวมทั้งการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม โบราณคดี ณ วัดศรีโคมคำ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ โบราณสถานพระธาตุจอมทอง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.ชาญคณิต อาวรณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ นอกจากนั้นนิสิตยังได้เรียนรู้พื้นที่สร้างสรรค์ด้านศิลปะร่วมสมัย ARTCADE และเมืองทองรามา โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ปวินท์     ระมิงค์วงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร และลงพื้นที่กาดหล่ายต้า ซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์

            สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้นิสิตได้รับความรู้ และเรียนรู้อัตลักษณ์นิสิตไปบูรณาการกิจกรรมกับคนในชุมชนเพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ และได้กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตรูปแบบใหม่หรือนวัตกรรมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน รวมไปถึงการเกิดกระบวนการเรียนรู้ทักษะพื้นฐาน ทักษะชุมชน (Community skill) นอกจากนั้นยังมีการให้นิสิตได้ฝึกการผลิตสื่อในรูปแบบวิดีโอเชิงท่องเที่ยว เพื่อเป็นการนำเสนอชีวิต Lifestyle สุนทรียภาพของจังหวัดพะเยา วิถีของชุมชน กิจกรรมในชุมชนต่อสาธารณชนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกช่องทาง เป็นการสร้างรายได้ต่อชุมชนอีกหนึ่งช่องทาง รวมทั้งการหนุนเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง SDGs 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม