กองกิจการนิสิตเข้าร่วมโครงการคลินิกกองคลังสัญจร

23 พ.ค. 2566 : 573
กองกิจการนิสิตเข้าร่วมโครงการคลินิกกองคลังสัญจร

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. กองกิจการนิสิตได้เข้าร่วมโครงการคลินิกกองคลังสัญจร  ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย กองกิจการนิสิต โดยได้รับเกียรติจากนายอาทิตย์ ศรีชัย ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวปวีณา จันทร์วิจิตร ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่กองคลัง รับฟังข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประเด็นปัญหา อุปสรรคในการทำงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต ในหัวข้อเรื่อง ดังนี้
     1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาที่มีการปรับปรุงและแก้ไข ดังนี้
          1.1 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
          1.2 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
          1.3 เรื่อง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจ่ายเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
     2. ประเด็นปัญหาที่ตรวจสอบพบ/ข้อเสนอแนะให้คำปรึกษา
     3. ประเด็นคำถาม/ตอบข้อสงสัย


Gallery รูปภาพกิจกรรม