โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำนิสิต (UP Leadership Camp)

4 พ.ค. 2566 : 357
 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำนิสิต (UP Leader

วันที่1-3 พฤษภาคม 2566 กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำนิสิต (UP Leadership Camp) โดยมีผู้นำนิสิตจากองค์การบริหารกิจกรรมนิสิต ทั้ง 4 เสา เข้าร่วมได้แก่ องค์การนิสิต สภานิสิต สารวัตรนิสิต และเวียง ณ โบราณสถานพระธาตุจอมทอง ภายในโครงการได้มีการจัดกิจกรรมทำความรู้จักระหว่างองค์กร เรียนรู้การจัดการทางอารมณ์ของตนเอง และมารยาททางสังคม อันเป็นพื้นฐานและทักษะการใช้ชีวิตสำหรับผู้นำนิสิต ซึ่งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตัวบุคคลและมหาวิทยาลัยพะเยา อีกทั้งภายในโครงการยังมีการเรียนรู้แนวทางการพัฒนานิสิตตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในการเตรียมตัวเพื่อส่งเสริมศักยภาพของตนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดอัตลักษณ์ ซึ่งได้แก่ สุขภาพ สุนทรียภาพ และบุคลิกภาพ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติการ เรื่อง สาธารณภัยและการป้องกันอัคคีภัย โดยวิทยากร การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพะเยา ยังมีจิตอาสาช่วยกันพัฒนาพื้นที่บริเวณวัด และกว๊านพะเยาอีกด้วย

SDGs 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง SDGs 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม