กองกิจการนิสิตจัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต จันทบุรี

29 เม.ย. 2566 : 7270
กองกิจการนิสิตจัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรี

วันที่ 27 เมษายน 2566 นายพิเชษฐ ถูกจิตร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และบุคลากร ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต จันทบุรี ด้านการพัฒนานิสิตให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาบุลากรสายสนันบสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ในการนี้ได้รับการต้อนรับจาก ดร.ลัญจกร สัตย์สงวน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี คุณพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี รวมถึงรองคณะบดีด้านกิจการนิสิตของแต่ละคณะ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อมูลในประเด็นดังกล่าว

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม