กองกิจการนิสิต นำนิสิตเข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

17 มี.ค. 2566 : 93
กองกิจการนิสิต นำนิสิตเข้ารับการประเมินและคัดเลือก

วันที่ 16 มีนาคม 2566 งานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตที่มีผลงานดีเด่น และผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ให้เป็นตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา นายวายุ ภูพันนา นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย วิทยาลัยการศึกษา เข้ารับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เขตภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง

SDGs 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต SDGs 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

Gallery รูปภาพกิจกรรม